top
请输入关键字
《云深处》
创建时间:2021.06.24


年代:明清

位置:第2窟明窗西侧崖壁

尺寸:宽200厘米,高125厘米

录文:大字:云深处   方印内字:贝州得?一存章  小字:

□□记■■」□佛■■■■□□」龙□可■■■■■□□道」乎之新■■■■■□大寿」■■断非人力之所可钧□东」□神龙朱月咸称瑞应□□□」□观斯天造地设之境处□□在」人天有知尔应运而生□□□」■■■□■■■□□□□」■■好■■■■修■■」深碧■■■□□□」□□揽猛将□□■■」崚□□□□□□■■■」轮□静□□■■■■■■」逢快情□■■■■■■」□□□土■■■■■■」□□世称■■■新□□」建千佛寺评□海书」□□年书勒  


20192