top
请输入关键字
云冈大事记
北魏太和八年

秋七月乙未,行幸方山、石窟寺。 (《魏书》卷7《高祖纪上》)

今寺中遗刻所存者二:一载在护国,大而不全,无年月可考。一在崇(教)[福],小而完,其略曰:安西大将军、散骑常侍、吏部内行尚书、宕昌[公]钳耳庆时镌也。……末云:“大代太和八年建,十三年毕。”  (曹衍《大金西京武州山重修大石窟寺碑》)