top
请输入关键字
云冈大事记
北魏太平真君四年

真君中,乌洛侯国遣使朝献,云石庙如故,民常祈请,有神验焉。其岁,遣中书侍郎李敞诣石室,……石室南距代京可四千余里。  (《魏书》卷108《礼志一》)